សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្នុងរយៈ ០៣ថ្ងៃ កន្លងមកនេះ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចតម្កល់សេចក្ដីសម្រេច​របស់​ គ.ជ.ប ទាំង ៦៧ ទុកជាបានការ និង​បាន​ការ​ពេញ​ទាំងមូល

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-2-7-16-57-24-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778