សន្និសីទផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនគណបក្សដែលបានសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ចជន​ឈរឈ្មោះ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778