គ.ជ.ប បានទទួលជំនួយជាទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះចំនួន ៤០.០០០ ដប ពីប្រទេសឥណ្ឌា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778