សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការ​បង្កើត​គណៈកម្ម​ការ​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​គណៈកម្មការ​រាជធានី ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778