សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប លេខ ១៥៩ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លើ​បណ្តឹង​/​សំណុំរឿង លេខ ២១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778