គណបក្សនយោបាយចំនួន ៤ បានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778