សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ ក.ប.ធ បាន​សម្រេច​តម្កល់​ទុក​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ០១៥ ០១៦ និង ០១៩ របស់ គ.ជ.ប ទុក​ជា​បាន​ការ​ទាំង​មូល

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-2-1-17-32-40-crfnt.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778