សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប លេខ ០៧៩ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លើ​បណ្តឹង​/​សំណុំរឿង លេខ ១៣៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778