សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ក.ប.ធ បានសម្រេចតម្កល់ទុកសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៦ និង ០០៧ របស់ គ.ជ.ប ទុកជាបានការទាំងមូល និងការពិនិត្យអំពីសុចរិតភាព នៃ​ការ​ទទួល​បាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ មិន​មែន​ជា​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្ម​នុញ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-30-16-42-17-fnt_0.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778