សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង ៦០៩ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល ពេល​សវនាការ​សង្ខេប​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំនួន ៥០ ដែល​មាន​សំណុំ​រឿង​ពី​លេខ ១៦៩ ដល់ ២១៨

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-30-16-41-41-fnt.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778