សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បាន​ទទួល​ពាក្យ​បណ្តឹង​សរុប​ចំនួន ១៧៣ បណ្តឹង ទាក់​ទង​នឹង​អ្នក​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​សរុប​ចំនួន ២៤៧៩ នាក់

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-26-16-9-cr.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778