សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង ៣២៦ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល នៅ​ពេល​សវនាការ​សង្ខេប​ដោះ​ស្រាយ​លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំនួន ៣០

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-25-15-24-54-cv_0.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778