សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃ គ.ជ.ប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង ៣៦៨ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល នៅ​ពេល​សវនា​ការ​សង្ខេប​ដោះ​ស្រាយ​លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង/សំណុំរឿង ចំនួន ៣០ ៖ លេខ ១០៩ ១១០ ១១១ ១១២ ១១៣ ១១៤ ១១៥ ១១៦ ១១៧ ១១៨ ១១៩ ១២០ ១២១ ១២២ ..

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News