សម្រង់សេចក្តីសម្រេច(ទ.១២០៣) លើបណ្ដឹង/សំណុំរឿង ចំនួន ២៩ ៖ លេខ ០៥១ ០៥២ ០៥៣ ០៥៤ ០៥៥ ០៥៦ ០៥៧ ០៥៨ ០៥៩ ០៦០ ០៦១ ០៦២ ០៦៣ ០៦៤ ០៦៥ ០៦៦ ០៦៧ ០៦៨ ០៦៩ ០៧០ ០៧១ ០៧២ ០៧៣ ០៧៤ ០៧៥ ០៧៦ ០៧៧ ០៧៨ និង ០៧៩

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778