សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បានបើកសវនាការសង្ខេបដោះស្រាយលើពាក្យបណ្ដឹងចំនួន ២៣ ៖ លេខ ០៨៦ ០៨៧ ០៨៨ ០៨៩ ០៩០ ០៩១ ០៩២ ០៩៣ ០៩៤ ០៩៥ ០៩៦ ០៩៧ ០៩៨ ០៩៩ ១០០ ១០១ ១០២ ១០៣ ១០៤ ១០៥ ១០៦ ១០៧ និង ១០៨

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-21-16-0-36-fnt.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778