សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បានបើកសវនាការសង្ខេបដោះស្រាយលើពាក្យបណ្ដឹងចំនួន ២៣ ៖ លេខ ០៨៦ ០៨៧ ០៨៨ ០៨៩ ០៩០ ០៩១ ០៩២ ០៩៣ ០៩៤ ០៩៥ ០៩៦ ០៩៧ ០៩៨ ០៩៩ ១០០ ១០១ ១០២ ១០៣ ១០៤ ១០៥ ១០៦ ១០៧ និង ១០៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778