បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលត្រូវប្រលងនៅថ្ងៃទី០៨ និងទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778