ការដាក់ ការទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យបណ្ដឹង​ក្នុង​ដំណើរការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦ ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែកញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-121.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778