សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ដើម្បីជំរុញ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​រួសរាន់​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​បានទាន់ពេលវេលា​ គ.ជ.ប សហការជាមួយ​នឹងអង្គការ​ IFES បានបើក​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្ដល់ព័ត៌មាន​ជាសំឡេង​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-2_12.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778