សេចក្ដីអំពាវនាវ៖ គ.ជ.ប សូម​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​ដែលមានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ទាំង​អស់ ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ទៅ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សូម​អញ្ជើញ​ទៅ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឱ្យបាន​គ្រប់គ្នា

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/8988877.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778