ការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូក

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2929292.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778