ការដាក់ ការទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យបណ្ដឹង​ក្នុង​ដំណើរការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦ ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែកញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News