សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​តួនាទី​ ភារកិច្ច និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778