ជំ​នួយ​ស្មារតី ទាក់​ទង​នឹង​វិធាន​ការ​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778