ការដាក់ ការទទួល​ និង​ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង​ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-3_2.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778