របាយការណ៍សង្ខេប​ស្ដីពីការ​ដាក់ ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹងនៅ គ.ជ.ប​ (​គិតត្រឹមថ្ងៃទី​០២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦)

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/S785-2.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778