លិខិតលេខ៣០៤៦ មស.ត្ររ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ ឆ្លើយតប​នឹង​លិខិតរបស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778