ជម្រាប​មក លោក លោកស្រី​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/862-220916-S157-thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778