សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ គ.ជ.ប បាន​ចេញ​សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី នីតិវិធីនៃការ​ទទួល ផ្ទៀង​ផ្ទាត់ កែតម្រូវ ឬលុប ឬរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោតដំបូង

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/100916-thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778