ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអនុញ្ញាតឱ្យនិយោជិក កម្មករ​ កម្មរិនី ឈប់សម្រាក ពី១ថ្ងៃ ទៅ ៣ថ្ងៃ ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778