ចំនួន​​ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​ចូល​រួម​​ពិនិត្យ​មើល​ដំណើរការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ ឆ្នាំ​២០១៦ គិតត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​០៤​​ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/050916-1.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778