សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ ថ្ងៃទី០១⁣ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:00 នាទីល្ងាច

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778