លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​តាម​ការិយាល័យ​​បោះ​ឆ្នោត ​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​​ អាណត្តិទី​៤