ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ជាប់​ឆ្នោត​ នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧(ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧)