ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ របស់គណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤