លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាព គធ.ខប ទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣