លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ (តារាងគណបក្សនយោបាយទទួលបានសំឡេង និងអាសនៈ តាមឃុំ សង្កាត់) ទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត