លទ្ធផលផ្លូវការ​ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០០៨(ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨)