លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩