បញ្ជីផ្លូវការ បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី៣ ឆ្នាំ​២០១៩