ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ គ.ជ.ប ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨