សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ និងសេចក្ដីជូនដំណឹង នៅខែកញ្ញា ២០១២