ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ស្ដីពី​ការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦