ជម្រាបមក លោកស្រី​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋានរាជ​ធានី​ ខេត្ត​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/S477-2-thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778