ការចុះឈ្មោះ​ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778