លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា​រយៈពេល​ខ្លី​បម្រើ​ការងារ​នៅតាមលេខាធិការដ្ឋាន​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត ទាំង​ ២៥​ រាជធានី​ ខេត្ត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778