​ចំនួន​ភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​ចូលរួម​សង្កេតមើល​ដំណើរការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778