សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧

ប្រកាសព័ត៌មាន​ ឆ្នាំ​២០១៦

ប្រកាសព័ត៌មាន ឆ្នាំ​២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778