សេចក្ដីជូនដំណឹង ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778