សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ និងសេចក្ដីជូនដំណឹង នៅខែធ្នូ ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778