សមាសភាព​ថ្នាក់​ដឹកនាំ គ.ជ.ប

លេខ ឈ្មោះ ឈ្មោះជាអក្សរ​ឡាតាំង តួនាទី
​ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក H.E. Mr. Sik Bun Hok ប្រធាន
​ឯកឧត្តម នុត សុខុម
H.E. Mr. Nuth Sokhom
អនុប្រធាន
ឯកឧត្តម មាន សទិ H.E Mr. Mean Satik សមាជិក
​ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ H.E Mr. Dim Sovannarom
សមាជិក
ឯកឧត្តម ឌុច សុន H.E Mr. Duch Sorn សមាជិក
ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ H.E Mr. Hing Thirith សមាជិក
ឯកឧត្តម ឯម​ សូផាត H.E Mr. Em Sophath សមាជិក
ឯកឧត្ដម ហ៊ែល សារ៉ាត់ H.E Mr. Hel Sarath សមាជិក
ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា H.E Mr. Hang Puthea សមាជិក
ចែករំលែក(Share)
លេខឈ្មោះឈ្មោះជាអក្សរ​ឡាតាំងតួនាទី១​ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុកH.E. Mr. Sik Bun Hokប្រធាន២​ឯកឧត្តម នុត សុខុម
H." data-share-imageurl="">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778