សមាសភាព​ថ្នាក់​ដឹកនាំ គ.ជ.ប

ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក

H.E. Mr. Sik Bun Hok

ប្រធាន / Chairman

 

ឯកឧត្តម នុត សុខុម

H.E. Mr. Nuth Sokhom

អនុប្រធាន / Vice-Chairman

 

ឯកឧត្តម មាន សទិ

H.E Mr. Mean Satik

សមាជិក / Member

 

ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ

H.E Mr. Dim Sovannarom

សមាជិក / Member

 

ឯកឧត្តម ឌុច សុន

H.E Mr. Duch Sonn

សមាជិក / Member

 

ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ

H.E Mr. Hing Thirith

សមាជិក / Member

 

ឯកឧត្តម ឯម​ សូផាត

H.E Mr. Em Sophath

សមាជិក / Member

 

ឯកឧត្ដម ហ៊ែល សារ៉ាត់

H.E Mr. Hel Sarath

សមាជិក / Member

 

ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា

H.E Mr. Hang Puthea

សមាជិក / Member

 
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778